Měsíční archivy: Červen 2024

The International Conference on Digital Czech Republic

The AAA Global Care Foundation (AAAGCF) recently joined global leaders and innovators at the International Conference on Digital Czech Republic, held in Prague on June 18-19, 2024. The conference focused on the transformative power of digitalization and its potential to reshape our world.

Pastor Yomi Akinyemi represented the AAAGCF, sharing our vision for harnessing digital tools to amplify our impact and reach. We believe that embracing technology is key to fulfilling our mission to serve vulnerable communities.

Key Takeaways:

  • Enhanced Communication: We’re committed to using digital platforms to connect with our supporters and share our stories in a more engaging and meaningful way.
  • Data-Driven Decisions: We’re investing in analytics to better understand our programs‘ impact and ensure that our resources are being used most effectively.
  • Increased Efficiency: By streamlining our processes through digital tools, we can focus more of our energy on the people we serve.
  • Expanding Our Reach: We’re excited about the potential of digital channels to connect us with new supporters and partners who share our passion for making a difference.

This conference reaffirmed our belief that the digital age offers incredible opportunities for organizations like ours. The AAAGCF is dedicated to staying at the forefront of innovation, using technology to create a brighter future for the communities we serve.

Nadace AAA Global Care Foundation (AAAGCF) se nedávno zúčastnila Mezinárodní konference o digitální České republice, která se konala v Praze ve dnech 18. a 19. června 2024. Konference se zaměřila na transformační sílu digitalizace a její potenciál změnit náš svět.

Pastor Yomi Akinyemi reprezentoval AAAGCF a podělil se o naši vizi využití digitálních nástrojů k zesílení našeho dopadu a dosahu. Věříme, že přijetí technologií je klíčem k naplnění našeho poslání sloužit zranitelným komunitám.

Klíčové poznatky:

  • Vylepšená komunikace: Zavázali jsme se používat digitální platformy, abychom se spojili s našimi podporovateli a sdíleli naše příběhy poutavějším a smysluplnějším způsobem.
  • Rozhodnutí založená na datech: Investujeme do analytiky, abychom lépe porozuměli dopadu našich programů a zajistili, že naše prostředky budou využívány co nejefektivněji.
  • Zvýšená efektivita: Zefektivněním našich procesů pomocí digitálních nástrojů se můžeme více soustředit na lidi, kterým sloužíme.
  • Rozšíření našeho dosahu: Jsme nadšeni z potenciálu digitálních kanálů, které nás spojí s novými podporovateli a partnery, kteří sdílejí naši vášeň pro změnu.

Tato konference potvrdila naše přesvědčení, že digitální věk nabízí neuvěřitelné příležitosti pro organizace, jako je ta naše. AAAGCF je odhodlána zůstat v čele inovací a využívat technologie k vytváření lepší budoucnosti pro komunity, kterým sloužíme.

Prague European Summit 2024

The Prague European Summit is a platform for strategic dialogue on collective responses to the EU’s challenges. It brings together public officials, business and NGO representatives, academics, and journalists to discuss crucial topics such as EU leadership, security, new technologies, the digital age, current economic and foreign policy challenges, and the impact of various policies and trends on European society.

Attending this conference has deepened my empathy and strengthened my commitment to helping the underserved and marginalized. It has expanded my knowledge of the digital age and foreign policy challenges, particularly regarding the impact of the Ukrainian war with Russia on European society. I had the opportunity to meet incredible people who share my interests and vision. I am excited about attending more conferences like this in the future, as this was truly a rewarding experience.

Pražský evropský summit je platformou pro strategický dialog o společných reakcích na výzvy EU. Spojuje veřejné činitele, zástupce podniků a nevládních organizací, akademiky a novináře, aby diskutovali o klíčových tématech, jako je vedení EU, bezpečnost, nové technologie, digitální věk, aktuální hospodářské a zahraničněpolitické výzvy a dopad různých politik a trendů na evropskou společnost.

Účast na této konferenci prohloubila mou empatii a posílila mé odhodlání pomáhat znevýhodněným a marginalizovaným skupinám. Rozšířila mé znalosti o digitálním věku a zahraničněpolitických výzvách, zejména pokud jde o dopad války na Ukrajině na evropskou společnost. Měla jsem příležitost setkat se s neuvěřitelnými lidmi, kteří sdílejí mé zájmy a vize. Těším se na účast na dalších podobných konferencích v budoucnu, protože to byla opravdu obohacující zkušenost.

LEGO For Children of Prague

After bringing smiles to the faces of children in need at the Prague Children’s Home, the AAA Global Care Foundation took its LEGO mission to the streets last week. Imagine the surprise and delight as kids out and about were suddenly gifted awesome LEGO sets!

This spontaneous act of kindness wasn’t just about the toys, but about spreading a little magic in unexpected places. We believe play is essential for every child, sparking creativity and bringing joy even in challenging circumstances.

Watching those faces light up as they received their LEGO treasures was a reminder of the simple things that matter. We’re grateful for the opportunity to bring a little bit of fun to the streets of Prague, one LEGO brick at a time.

Po tom, co jsme vykouzlili úsměvy na tvářích dětí v dětském domově v Praze, se minulý týden Nadace AAA Global Care vydala s naší LEGO misí do ulic. Představte si překvapení a radost, když děti, které byly venku, najednou dostaly úžasné LEGO sady!

Tento spontánní akt laskavosti nebyl jen o hračkách, ale o šíření trochu kouzla na nečekaných místech. Věříme, že hraní je pro každé dítě zásadní, podněcuje kreativitu a přináší radost i v náročných situacích.

Pozorovat ty rozzářené tváře, když dostávaly své LEGO poklady, bylo připomínkou jednoduchých věcí, na kterých záleží. Jsme vděční za příležitost přinést trochu zábavy do ulic Prahy, jednu LEGO kostku po druhé.

Benny, We Share Your Pain

Last Friday, 7th June 2024, on our usual grocery run for the homeless, we met Benny. He’s down on his luck, but his spirit is strong. We reminded him: „Benny! You’re loved and hope you’ll get back on your feet as soon as possible. We share your pain.“

At AAA Global Care, we know hard times hit anyone. We offer food, but also hope. We believe even when life’s tough, things can turn around.

We’ll keep helping Benny and others, so they can stand tall again.

To everyone struggling: You’re not alone. There’s always hope.

Minulý pátek, během naší obvyklé distribuce potravin pro lidi bez domova, jsme potkali Bennyho. Má teď těžké období, ale jeho duch je silný. Připomněli jsme mu: „Benny! Jsi milovaný a doufáme, že se co nejdříve postavíš na vlastní nohy. Sdílíme tvou bolest.“

V AAA Global Care víme, že těžké časy mohou potkat každého. Nabízíme jídlo, ale také naději. Věříme, že i když je život těžký, věci se mohou obrátit k lepšímu.

Budeme i nadále pomáhat Bennymu a dalším, aby mohli znovu stát na vlastních nohou.

Všem, kteří bojují: Nejste sami. Vždy existuje naděje.