Archiv autora: AbayomiAkinyemi

Prague European Summit 2024

The Prague European Summit is a platform for strategic dialogue on collective responses to the EU’s challenges. It brings together public officials, business and NGO representatives, academics, and journalists to discuss crucial topics such as EU leadership, security, new technologies, the digital age, current economic and foreign policy challenges, and the impact of various policies and trends on European society.

Attending this conference has deepened my empathy and strengthened my commitment to helping the underserved and marginalized. It has expanded my knowledge of the digital age and foreign policy challenges, particularly regarding the impact of the Ukrainian war with Russia on European society. I had the opportunity to meet incredible people who share my interests and vision. I am excited about attending more conferences like this in the future, as this was truly a rewarding experience.

Pražský evropský summit je platformou pro strategický dialog o společných reakcích na výzvy EU. Spojuje veřejné činitele, zástupce podniků a nevládních organizací, akademiky a novináře, aby diskutovali o klíčových tématech, jako je vedení EU, bezpečnost, nové technologie, digitální věk, aktuální hospodářské a zahraničněpolitické výzvy a dopad různých politik a trendů na evropskou společnost.

Účast na této konferenci prohloubila mou empatii a posílila mé odhodlání pomáhat znevýhodněným a marginalizovaným skupinám. Rozšířila mé znalosti o digitálním věku a zahraničněpolitických výzvách, zejména pokud jde o dopad války na Ukrajině na evropskou společnost. Měla jsem příležitost setkat se s neuvěřitelnými lidmi, kteří sdílejí mé zájmy a vize. Těším se na účast na dalších podobných konferencích v budoucnu, protože to byla opravdu obohacující zkušenost.

LEGO For Children of Prague

After bringing smiles to the faces of children in need at the Prague Children’s Home, the AAA Global Care Foundation took its LEGO mission to the streets last week. Imagine the surprise and delight as kids out and about were suddenly gifted awesome LEGO sets!

This spontaneous act of kindness wasn’t just about the toys, but about spreading a little magic in unexpected places. We believe play is essential for every child, sparking creativity and bringing joy even in challenging circumstances.

Watching those faces light up as they received their LEGO treasures was a reminder of the simple things that matter. We’re grateful for the opportunity to bring a little bit of fun to the streets of Prague, one LEGO brick at a time.

Po tom, co jsme vykouzlili úsměvy na tvářích dětí v dětském domově v Praze, se minulý týden Nadace AAA Global Care vydala s naší LEGO misí do ulic. Představte si překvapení a radost, když děti, které byly venku, najednou dostaly úžasné LEGO sady!

Tento spontánní akt laskavosti nebyl jen o hračkách, ale o šíření trochu kouzla na nečekaných místech. Věříme, že hraní je pro každé dítě zásadní, podněcuje kreativitu a přináší radost i v náročných situacích.

Pozorovat ty rozzářené tváře, když dostávaly své LEGO poklady, bylo připomínkou jednoduchých věcí, na kterých záleží. Jsme vděční za příležitost přinést trochu zábavy do ulic Prahy, jednu LEGO kostku po druhé.

Benny, We Share Your Pain

Last Friday, 7th June 2024, on our usual grocery run for the homeless, we met Benny. He’s down on his luck, but his spirit is strong. We reminded him: „Benny! You’re loved and hope you’ll get back on your feet as soon as possible. We share your pain.“

At AAA Global Care, we know hard times hit anyone. We offer food, but also hope. We believe even when life’s tough, things can turn around.

We’ll keep helping Benny and others, so they can stand tall again.

To everyone struggling: You’re not alone. There’s always hope.

Minulý pátek, během naší obvyklé distribuce potravin pro lidi bez domova, jsme potkali Bennyho. Má teď těžké období, ale jeho duch je silný. Připomněli jsme mu: „Benny! Jsi milovaný a doufáme, že se co nejdříve postavíš na vlastní nohy. Sdílíme tvou bolest.“

V AAA Global Care víme, že těžké časy mohou potkat každého. Nabízíme jídlo, ale také naději. Věříme, že i když je život těžký, věci se mohou obrátit k lepšímu.

Budeme i nadále pomáhat Bennymu a dalším, aby mohli znovu stát na vlastních nohou.

Všem, kteří bojují: Nejste sami. Vždy existuje naděje.

AAA Global Care Foundation at African Day in Prague

On May 31st, Pastor Yomi of AAA Global Care Foundation attended African Day in Prague. The event, hosted at a Brazilian restaurant, aimed to bring together Africans and Latin Americans in the city. Diplomats, including the Ambassador for Cuba and the Tunisian Ambassador, were also in attendance. The event was organised by Humanitas Afrika.

Nadace AAA Global Care na Dni Afriky v Praze

31 května se pastor Yomi z nadace AAA Global Care Foundation zúčastnil Dne Afriky v Praze. Akce, která se konala v brazilské restauraci, měla za cíl spojit Afričany a Latinoameričany žijící v Praze. Mezi účastníky byli i diplomaté, včetně velvyslance Kuby a Tuniska. Akci uspořádala organizace Humanitas Afrika.

  17th May – Lego and Laughter at Prague Children’s Home

  On a sunny May 17th, the AAA Global Care Foundation brought joy and smiles to a local children’s home in Prague. Thanks to the generosity of our donors, we were able to deliver boxes filled with colorful Lego sets, sparking creativity and imagination in the children’s eyes. Their faces lit up with excitement as they opened the packages, eager to embark on building adventures.

  Of course, our visit wouldn’t be complete without our regular delivery of groceries. We are committed to ensuring the children have access to nutritious food and essential supplies, thanks to the ongoing cooperation of the Prague 7 City Council.

  The pure happiness on the children’s faces as they played with their new Lego sets was a heartwarming sight. We are grateful for the opportunity to make a positive impact in their lives, and we extend our heartfelt thanks to everyone who contributed to this special day.

  Slunečného 17. května přinesla Nadace AAA Global Care radost a úsměvy do místního dětského domova v Praze. Díky štědrosti našich dárců jsme mohli dětem předat krabice plné barevných Lego setů, které zažehly jiskru kreativity a představivosti v jejich očích. Jejich tváře se rozzářily nadšením, když otevíraly balíčky, dychtivé pustit se do stavitelských dobrodružství.

  Naše návštěva by samozřejmě nebyla úplná bez naší pravidelné dodávky potravin. Díky pokračující spolupráci s radnicí Prahy 7 se snažíme zajistit, aby děti měly přístup k výživným potravinám a základním potřebám.

  Čistá radost na tvářích dětí, když si hrály se svými novými Lego sadami, byla srdcervoucím pohledem. Jsme vděční za příležitost pozitivně ovlivnit jejich životy a srdečně děkujeme všem, kteří přispěli k tomuto zvláštnímu dni.

  16th May – AAA Global Care Foundation makes Mobile Phone Donations

  Prague, Czech Republic – AAA Global Care Foundation recently made two significant mobile phone donations to support local organizations helping those in need. On May 16th, phones were donated to https://mistnimistnim.cz MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals), a non-profit organization focused on directly helping people in the community. This partnership ensured the phones reached those who would benefit most.

  The foundation continued its support by donating another collection of mobile phones to the Salvation Army in Prague 7 on May 20th. These phones will be distributed to individuals facing challenging circumstances, enabling them to stay connected and access essential resources.

  Both donations demonstrate AAA Global Care Foundation’s commitment to empowering communities through access to communication tools. The organization believes that mobile phones can play a crucial role in improving the lives of vulnerable individuals, helping them connect with loved ones, access vital information and services, and pursue opportunities.

  By partnering with local organizations like MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals) and the Salvation Army, AAA Global Care Foundation ensures that its donations have a direct and meaningful impact on the lives of those who need it most.

  Praha, Česká republika – AAA Global Care Foundation nedávno uskutečnila dva významné dary mobilních telefonů na podporu místních organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Dne 16. května byly telefony darovány organizaci MÍSTNÍM MÍSTNÍM, neziskové organizaci zaměřené na přímou pomoc lidem v komunitě. Toto partnerství zajistilo, že se telefony dostaly k těm, kteří je nejvíce potřebují.

  Nadace pokračovala ve své podpoře darováním další sady mobilních telefonů Armádě spásy v Praze 7 dne 20. května. Tyto telefony budou distribuovány jednotlivcům nacházejícím se v obtížných životních situacích, což jim umožní zůstat ve spojení a mít přístup k základním zdrojům.

  Obě darování ukazují odhodlání AAA Global Care Foundation posilovat komunity prostřednictvím přístupu ke komunikačním nástrojům. Organizace věří, že mobilní telefony mohou hrát zásadní roli ve zlepšování životů zranitelných osob, pomáhat jim spojit se s blízkými, získat přístup k důležitým informacím a službám a hledat příležitosti.

  Spoluprací s místními organizacemi, jako jsou MÍSTNÍ MÍSTNÍM a Armáda spásy, zajišťuje AAA Global Care Foundation, že její dary mají přímý a smysluplný dopad na životy těch, kteří je nejvíce potřebují.

  Visit to the Mayor of Prague 7

  In a notable meeting between community leaders, Pastor Yomi Akinyemi from the AAA Global Care Foundation met with the Mayor of Prague 7 to discuss enhancing community support and cooperation between the non-profit sector and local government. This event underscores a commitment to community development and illustrates the potential for effective partnership between philanthropy and political leadership.

  A Meeting of Minds and Missions

  The meeting centered on the shared goal of improving the lives of Prague 7’s residents, focusing on those in need. The Mayor, who has served for ten years, emphasized initiatives designed to support vulnerable populations, including social support funds in educational institutions and his personal choice to commute by bicycle, reflecting a practical and grounded leadership style.

  Pastor Yomi’s Vision of Hope and Equality

  Pastor Yomi presented the mission of the AAA Global Care Foundation, which provides essential services such as weekly distributions of groceries and clothing in Prague 7 and beyond. His vision promotes a reality where hope and equality flourish, aiming to create a sustainable support model that can inspire other communities.

  Shared Goals and Personal Insights

  A significant aspect of their discussion highlighted the Mayor’s down-to-earth approach, choosing to bicycle to work as a statement of accessibility and humility. Pastor Petr Kacha, who attended the meeting, praised the Mayor’s approach as inspirational for leaders everywhere. The Mayor’s direct engagement with citizens and handling of daily tasks himself further exemplifies his hands-on leadership style.

  This meeting not only fosters stronger ties between government and non-profit organizations but also sets a powerful example of leadership that prioritizes genuine care and practical solutions over formality.

  People Aided by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

  24th April 2024 – People Helped by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

  This blog post features a video uploaded by AAA Global Care Foundation on April 28, 2024. In the video, several individuals who have been helped by the foundation express their sincere thanks.

  The video opens with someone saying “Thank you very much to the AAA foundation. They are amazing.” Several others chime in expressing their contentment and satisfaction with the foundation’s help. One person says “We are all very happy, thank you for the gifts, for the food, for everything. You are a very good person.” Another says “I would like to thank the AAA foundation for the gifts that you give us. We are more and more satisfied with them. Thank you for everything.”

  The video ends with a heartfelt “Thank you to the AAA Global Care Foundation from the bottom of our hearts.”

  This video serves as a testament to the positive impact that AAA Global Care Foundation has on the lives of others. The gratitude expressed by the individuals in the video is heartwarming and speaks volumes about the foundation’s dedication to helping those in need.

  Tento blogový příspěvek pojednává o videu nahraném Nadací AAA Global Care 28. dubna 2024. Ve videu několik jednotlivců, kterým nadace pomohla, vyjadřuje upřímné díky.

  Video začíná slovy: „Děkuji mnohokrát nadaci AAA. Jsou úžasní.“ Přidávají se další a vyjadřují své potěšení a spokojenost s pomocí nadace. Jeden člověk říká: „Jsme všichni moc spokojení, děkujeme za dárky, za jídlo, za všechno. Jste moc hodný člověk.“ Další říká: „Chtěl bych poděkovat nadaci AAA za dárky, které nám dáváte. Jsme s nimi čím dál více spokojeni. Děkujeme za všechno.“

  Video končí srdečným „Děkujeme Nadaci AAA Global Care z celého srdce.“

  Toto video slouží jako důkaz pozitivního dopadu, který má Nadace AAA Global Care na životy ostatních. Vděčnost vyjádřená jednotlivci ve videu je hřejivá a vypovídá o odhodlání nadace pomáhat potřebným.

  On the same visit, one of the people had a dog who had just given birth to 8 puppies. The puppies were 25 days old. They were looking for people to take care of them.

  Během stejné návštěvy jsme u jednoho z lidí potkali psa, který nedávno porodil osm štěňátek. Štěňátka byla 25 dní stará a hledala nové domovy.

  23rd April – Lego Gifts to Karel Herfort Special School in Prague

  On a bright May 23rd, the AAA Global Care Foundation brought smiles and excitement to the special needs students at Karel Herfort School in Prague. Thanks to the generosity of our donors and the cooperation of the Prague 7 City Council, we were able to deliver boxes filled with colorful Lego sets, specifically chosen to inspire creativity and learning in these unique students.

  The children were overjoyed as they opened the packages and discovered endless possibilities for building and imaginative play. Lego’s adaptability and open-ended nature make it an ideal tool for engaging students with different learning styles and abilities, and the scene at Karel Herfort School was a testament to its power.

  We are deeply grateful for the opportunity to make a positive impact in the lives of these special needs children. The joy on their faces as they explored their new Lego worlds was a heartwarming sight, and we thank everyone who made this special day possible.

  Jasného 23. května přinesla Nadace AAA Global Care úsměvy a nadšení žákům se speciálními potřebami ve škole Karla Herforta v Praze. Díky štědrosti našich dárců a spolupráci radnice Prahy 7 jsme mohli dětem předat krabice plné barevných Lego sad, speciálně vybraných pro inspiraci kreativity a učení u těchto jedinečných žáků.

  Děti byly nadšené, když otevřely balíčky a objevily nekonečné možnosti pro stavění a imaginativní hraní. Přizpůsobivost Lega a jeho otevřená povaha z něj činí ideální nástroj pro zapojení studentů s různými styly a schopnostmi učení, což scéna ve škole Karla Herforta jen potvrdila.

  Jsme nesmírně vděční za příležitost pozitivně ovlivnit životy těchto dětí se speciálními potřebami. Radost na jejich tvářích, když prozkoumávaly své nové Lego světy, byla srdcervoucím pohledem a děkujeme všem, kteří tento zvláštní den umožnili.

  AAA Global Care Distributes Food & Supplies at Prague 7 Salvation Army Hostel

  19th April – Distributing Groceries at Salvation Army in Prague 7

  On April 19th, Pastor Yomi of AAA Global Care Foundation visited the Salvation Army hostel in Prague 7 to distribute groceries and sanitary supplies during their lunch service for local homeless individuals. This timing ensured maximum impact, reaching the greatest number of people in need and providing them with essential support. The visit was warmly received, fostering a positive atmosphere and leaving a lasting impression on the community. See the video below.

  Dne 19. dubna navštívil pastor Yomi z Nadace AAA Global Care ubytovnu Armády spásy v Praze 7 během jejich obědového servisu pro místní lidi bez domova, aby rozdal potraviny a hygienické potřeby. Toto načasování zajistilo maximální dopad, oslovilo největší počet potřebných lidí a poskytlo jim základní podporu. Návštěva byla vřele přijata, podporovala pozitivní atmosféru a zanechala trvalý dojem na komunitu.tunesharemore_vert. Podívejte se na video níže.