Archiv štítků: homeless

Benny, We Share Your Pain

Last Friday, 7th June 2024, on our usual grocery run for the homeless, we met Benny. He’s down on his luck, but his spirit is strong. We reminded him: „Benny! You’re loved and hope you’ll get back on your feet as soon as possible. We share your pain.“

At AAA Global Care, we know hard times hit anyone. We offer food, but also hope. We believe even when life’s tough, things can turn around.

We’ll keep helping Benny and others, so they can stand tall again.

To everyone struggling: You’re not alone. There’s always hope.

Minulý pátek, během naší obvyklé distribuce potravin pro lidi bez domova, jsme potkali Bennyho. Má teď těžké období, ale jeho duch je silný. Připomněli jsme mu: „Benny! Jsi milovaný a doufáme, že se co nejdříve postavíš na vlastní nohy. Sdílíme tvou bolest.“

V AAA Global Care víme, že těžké časy mohou potkat každého. Nabízíme jídlo, ale také naději. Věříme, že i když je život těžký, věci se mohou obrátit k lepšímu.

Budeme i nadále pomáhat Bennymu a dalším, aby mohli znovu stát na vlastních nohou.

Všem, kteří bojují: Nejste sami. Vždy existuje naděje.

16th May – AAA Global Care Foundation makes Mobile Phone Donations

Prague, Czech Republic – AAA Global Care Foundation recently made two significant mobile phone donations to support local organizations helping those in need. On May 16th, phones were donated to https://mistnimistnim.cz MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals), a non-profit organization focused on directly helping people in the community. This partnership ensured the phones reached those who would benefit most.

The foundation continued its support by donating another collection of mobile phones to the Salvation Army in Prague 7 on May 20th. These phones will be distributed to individuals facing challenging circumstances, enabling them to stay connected and access essential resources.

Both donations demonstrate AAA Global Care Foundation’s commitment to empowering communities through access to communication tools. The organization believes that mobile phones can play a crucial role in improving the lives of vulnerable individuals, helping them connect with loved ones, access vital information and services, and pursue opportunities.

By partnering with local organizations like MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals) and the Salvation Army, AAA Global Care Foundation ensures that its donations have a direct and meaningful impact on the lives of those who need it most.

Praha, Česká republika – AAA Global Care Foundation nedávno uskutečnila dva významné dary mobilních telefonů na podporu místních organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Dne 16. května byly telefony darovány organizaci MÍSTNÍM MÍSTNÍM, neziskové organizaci zaměřené na přímou pomoc lidem v komunitě. Toto partnerství zajistilo, že se telefony dostaly k těm, kteří je nejvíce potřebují.

Nadace pokračovala ve své podpoře darováním další sady mobilních telefonů Armádě spásy v Praze 7 dne 20. května. Tyto telefony budou distribuovány jednotlivcům nacházejícím se v obtížných životních situacích, což jim umožní zůstat ve spojení a mít přístup k základním zdrojům.

Obě darování ukazují odhodlání AAA Global Care Foundation posilovat komunity prostřednictvím přístupu ke komunikačním nástrojům. Organizace věří, že mobilní telefony mohou hrát zásadní roli ve zlepšování životů zranitelných osob, pomáhat jim spojit se s blízkými, získat přístup k důležitým informacím a službám a hledat příležitosti.

Spoluprací s místními organizacemi, jako jsou MÍSTNÍ MÍSTNÍM a Armáda spásy, zajišťuje AAA Global Care Foundation, že její dary mají přímý a smysluplný dopad na životy těch, kteří je nejvíce potřebují.

People Aided by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

24th April 2024 – People Helped by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

This blog post features a video uploaded by AAA Global Care Foundation on April 28, 2024. In the video, several individuals who have been helped by the foundation express their sincere thanks.

The video opens with someone saying “Thank you very much to the AAA foundation. They are amazing.” Several others chime in expressing their contentment and satisfaction with the foundation’s help. One person says “We are all very happy, thank you for the gifts, for the food, for everything. You are a very good person.” Another says “I would like to thank the AAA foundation for the gifts that you give us. We are more and more satisfied with them. Thank you for everything.”

The video ends with a heartfelt “Thank you to the AAA Global Care Foundation from the bottom of our hearts.”

This video serves as a testament to the positive impact that AAA Global Care Foundation has on the lives of others. The gratitude expressed by the individuals in the video is heartwarming and speaks volumes about the foundation’s dedication to helping those in need.

Tento blogový příspěvek pojednává o videu nahraném Nadací AAA Global Care 28. dubna 2024. Ve videu několik jednotlivců, kterým nadace pomohla, vyjadřuje upřímné díky.

Video začíná slovy: „Děkuji mnohokrát nadaci AAA. Jsou úžasní.“ Přidávají se další a vyjadřují své potěšení a spokojenost s pomocí nadace. Jeden člověk říká: „Jsme všichni moc spokojení, děkujeme za dárky, za jídlo, za všechno. Jste moc hodný člověk.“ Další říká: „Chtěl bych poděkovat nadaci AAA za dárky, které nám dáváte. Jsme s nimi čím dál více spokojeni. Děkujeme za všechno.“

Video končí srdečným „Děkujeme Nadaci AAA Global Care z celého srdce.“

Toto video slouží jako důkaz pozitivního dopadu, který má Nadace AAA Global Care na životy ostatních. Vděčnost vyjádřená jednotlivci ve videu je hřejivá a vypovídá o odhodlání nadace pomáhat potřebným.

On the same visit, one of the people had a dog who had just given birth to 8 puppies. The puppies were 25 days old. They were looking for people to take care of them.

Během stejné návštěvy jsme u jednoho z lidí potkali psa, který nedávno porodil osm štěňátek. Štěňátka byla 25 dní stará a hledala nové domovy.

AAA Global Care Distributes Food & Supplies at Prague 7 Salvation Army Hostel

19th April – Distributing Groceries at Salvation Army in Prague 7

On April 19th, Pastor Yomi of AAA Global Care Foundation visited the Salvation Army hostel in Prague 7 to distribute groceries and sanitary supplies during their lunch service for local homeless individuals. This timing ensured maximum impact, reaching the greatest number of people in need and providing them with essential support. The visit was warmly received, fostering a positive atmosphere and leaving a lasting impression on the community. See the video below.

Dne 19. dubna navštívil pastor Yomi z Nadace AAA Global Care ubytovnu Armády spásy v Praze 7 během jejich obědového servisu pro místní lidi bez domova, aby rozdal potraviny a hygienické potřeby. Toto načasování zajistilo maximální dopad, oslovilo největší počet potřebných lidí a poskytlo jim základní podporu. Návštěva byla vřele přijata, podporovala pozitivní atmosféru a zanechala trvalý dojem na komunitu.tunesharemore_vert. Podívejte se na video níže.

On April 15th, 2024, the AAA Global Care Foundation made a brief stop at a place in Prague where underserved people congregate. Pastor Yomi handed out some snacks and shared a few words. The snacks were gratefully received and brightened everyone's day, particularly as it was cold and windy. The video below shows Pastor Yomi distributing items from the back of his car. Dne 15. dubna 2024 udělala Nadace AAA Global Care krátkou zastávku na jednom z míst v Praze, kde se scházejí lidé v nesnázích. Pastor Yomi rozdal několik občerstvení a řekl pár slov. Občerstvení bylo vděčně přijato a rozjasnilo den všem, obzvlášť proto, že bylo zima a foukal vítr. Video níže ukazuje, jak Pastor Yomi rozdává předměty z kufru svého auta.

Quick Stop To Hand Out Snacks in Prague – April 15th

On April 15th, 2024, the AAA Global Care Foundation made a brief stop at a place in Prague where underserved people congregate. Pastor Yomi handed out some snacks and shared a few words. The snacks were gratefully received and brightened everyone’s day, particularly as it was cold and windy. The video below shows Pastor Yomi distributing items from the back of his car.

Dne 15. dubna 2024 udělala Nadace AAA Global Care krátkou zastávku na jednom z míst v Praze, kde se scházejí lidé v nesnázích. Pastor Yomi rozdal několik občerstvení a řekl pár slov. Občerstvení bylo vděčně přijato a rozjasnilo den všem, obzvlášť proto, že bylo zima a foukal vítr. Video níže ukazuje, jak Pastor Yomi rozdává předměty z kufru svého auta.

AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, held a special event at Albert supermarket in Prague. Pastor Yomi and his team engaged local shoppers by handing out flyers, encouraging them to buy extra items like rice, long-life milk, and other essentials to donate. This initiative was met with great enthusiasm as numerous shoppers specifically visited to contribute, with some generously filling entire shopping carts to donate.

Community Support Day at Albert Hypermarket with AAA Global Care Foundation – 13th April 2024

On April 13th, the AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, hosted a significant event at the Albert Hypermarket in Harfa Gallery, located in Prague 9. Pastor Yomi and his team, dressed in AAA Global Care Foundation t-shirts and green aprons marked „Grocery Collection“, engaged shoppers by distributing flyers. They encouraged the addition of items such as rice, long-life milk, sanitary supplies, and more, to their purchases for donation. This was just a part of the broader range of essential items needed. The community’s response was overwhelmingly positive, with many filling carts with these vital goods.

From 8 AM to 6 PM, the team managed to collect approximately 1000 kg of food and essential supplies. These included not only the items listed but also other staples such as pasta, sugar, and baby supplies, all of which will be organized and distributed to needy families across Prague in the upcoming months.

This event is one of our four annual initiatives designed to garner community support and accumulate essential supplies for the less fortunate. The detailed flyers ensured that donations were well-directed and critically needed. Join us at our next event to help make a significant impact in our community!

Dne 13. dubna pořádala Nadace AAA Global Care ve spolupráci s Pražskou potravinovou bankou akci v Albert Hypermarket v obchodním centru Harfa v Praze 9. Pastor Yomi a jeho tým, oblečení do triček Nadace AAA Global Care a zelených zástěr s nápisem „Sbírka Potravin“, oslovili nákupčí, kteří byli vyzváni, aby k jejich nákupům přidali položky jako rýže, trvanlivé mléko, hygienické potřeby a další, které tvořily jen část širšího spektra nezbytných potřeb. Odezva komunity byla ohromující, s mnoha nákupčími, kteří naplnili vozíky těmito klíčovými zbožími.

Akce trvala od 8:00 do 18:00, během které tým shromáždil přibližně 1000 kg jídla a základních potřeb, včetně dalších základních potravin jako těstoviny, cukr a potřeby pro děti. Tyto položky budou organizovány a distribuovány rodinám v nouzi po celé Praze v následujících měsících.

Tato iniciativa je jednou ze čtyř ročních akcí, které jsou zaměřeny na mobilizaci komunitní podpory a shromáždění nezbytných zásob pro méně šťastné. Podrobné letáky zajistily, že dary byly vhodně směrované a kriticky potřebné. Připojte se k nám na příští akci a pomozte udělat významný rozdíl ve vaší komunitě!

AAA Global Care Foundation, supported by Pastor Yomi, delivered freshly made meals and groceries to those living without homes.

Distributing Fresh Meals on the 9th and 10th April

On the weekend of April 9th and 10th, 2024, AAA Global Care Foundation, supported by Pastor Yomi, delivered freshly made meals and groceries to those living without homes. This video provides a glimpse into the distribution process and illustrates how these acts of giving can profoundly affect lives. Watch the video below to see the team in action and learn how you can help support these vital efforts. #PastorYomi #HomelessSupport #AAAGlobalCare #PragueCharity

Během víkendu 9. a 10. dubna 2024 nadace AAA Global Care, s podporou Pastora Yomiho, rozdělila čerstvě připravená jídla a potraviny lidem žijícím bez domova. Toto video nabízí náhled na proces distribuce a ukazuje, jak tyto akty štědrosti mohou hluboce ovlivnit životy. Podívejte se na video níže, abyste viděli tým v akci a dozvěděli se, jak můžete podpořit tyto důležité snažení. #PastorYomi #PodporaBezdomovců #AAAGlobalCare #CharitaVPraze

AAA Global Care Foundation at Prague’s Riverside Homeless Camp

On April 5, 2024, the AAA Global Care Foundation visited the homeless camp along the Vltava river in Prague, bringing essential supplies to those in need. The team distributed cooking utensils, such as pots and pans, as well as groceries including rice and cooking oil.

This area by the river is a semi-permanent home for many who live in shared tents for shelter. The residents manage their day-to-day lives by cooking outdoors and doing their laundry in the open, maintaining a sense of community and resilience despite the hardships. The foundation’s visit helped to support their basic needs and draw attention to their situation.

Dne 5. dubna 2024 navštívila Nadace AAA Global Care tábor bezdomovců u řeky Vltavy v Praze a přivezla zásadní zásoby pro ty, kteří je potřebují. Tým rozdělil kuchyňské náčiní jako hrnce a pánve, společně s potravinami jako rýže a kuchyňský olej.

Tato oblast u řeky je polostálým domovem pro mnohé, kteří žijí ve sdílených stanech jako útočiště. Obyvatelé se starají o své každodenní potřeby vařením na otevřeném ohni a praním prádla venku, udržují si tak pocit společenství a odolnost přes všechny nesnáze. Návštěva nadace pomohla podpořit jejich základní potřeby a přitáhla pozornost k jejich situaci.

Homeless Outreach in Prague

On April 3, 2024, the AAA Global Care Foundation conducted their routine visit to a homeless centre, guided by Pastor Yomi Akinyemi. They distributed items such as chocolate, bread, ham, Fruits and Fuze drinks with lemonade and lemongrass flavour. The distribution was successful, leaving the homeless individuals feeling satisfied and expressing heartfelt gratitude. There is a video of the event below.

Outreach at Vltavska Metro – 22nd and 26th March

On March 22nd and 26th, Pastor Yomi Akinyemi, representing AAA Global Care Foundation, took it upon himself to distribute groceries to homeless individuals. Today, March 26th, 2024, he continued his compassionate efforts, dressed in his characteristic attire of a cap and jacket, as he provided essential items and drinks to those in need. Witnessing his selfless actions, the homeless community expressed deep gratitude. At Vltavska metro station, Pastor Akinyemi, along with a team of medical professionals, attended to a large group of homeless individuals, offering medical care to the sick and injured. Support AAA Global Care Foundation in their mission to create a more compassionate world.