Měsíční archivy: Duben 2024

Visit to the Mayor of Prague 7

In a notable meeting between community leaders, Pastor Yomi Akinyemi from the AAA Global Care Foundation met with the Mayor of Prague 7 to discuss enhancing community support and cooperation between the non-profit sector and local government. This event underscores a commitment to community development and illustrates the potential for effective partnership between philanthropy and political leadership.

A Meeting of Minds and Missions

The meeting centered on the shared goal of improving the lives of Prague 7’s residents, focusing on those in need. The Mayor, who has served for ten years, emphasized initiatives designed to support vulnerable populations, including social support funds in educational institutions and his personal choice to commute by bicycle, reflecting a practical and grounded leadership style.

Pastor Yomi’s Vision of Hope and Equality

Pastor Yomi presented the mission of the AAA Global Care Foundation, which provides essential services such as weekly distributions of groceries and clothing in Prague 7 and beyond. His vision promotes a reality where hope and equality flourish, aiming to create a sustainable support model that can inspire other communities.

Shared Goals and Personal Insights

A significant aspect of their discussion highlighted the Mayor’s down-to-earth approach, choosing to bicycle to work as a statement of accessibility and humility. Pastor Petr Kacha, who attended the meeting, praised the Mayor’s approach as inspirational for leaders everywhere. The Mayor’s direct engagement with citizens and handling of daily tasks himself further exemplifies his hands-on leadership style.

This meeting not only fosters stronger ties between government and non-profit organizations but also sets a powerful example of leadership that prioritizes genuine care and practical solutions over formality.

People Aided by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

24th April 2024 – People Helped by AAA Global Care Foundation Express Gratitude in Video

This blog post features a video uploaded by AAA Global Care Foundation on April 28, 2024. In the video, several individuals who have been helped by the foundation express their sincere thanks.

The video opens with someone saying “Thank you very much to the AAA foundation. They are amazing.” Several others chime in expressing their contentment and satisfaction with the foundation’s help. One person says “We are all very happy, thank you for the gifts, for the food, for everything. You are a very good person.” Another says “I would like to thank the AAA foundation for the gifts that you give us. We are more and more satisfied with them. Thank you for everything.”

The video ends with a heartfelt “Thank you to the AAA Global Care Foundation from the bottom of our hearts.”

This video serves as a testament to the positive impact that AAA Global Care Foundation has on the lives of others. The gratitude expressed by the individuals in the video is heartwarming and speaks volumes about the foundation’s dedication to helping those in need.

Tento blogový příspěvek pojednává o videu nahraném Nadací AAA Global Care 28. dubna 2024. Ve videu několik jednotlivců, kterým nadace pomohla, vyjadřuje upřímné díky.

Video začíná slovy: „Děkuji mnohokrát nadaci AAA. Jsou úžasní.“ Přidávají se další a vyjadřují své potěšení a spokojenost s pomocí nadace. Jeden člověk říká: „Jsme všichni moc spokojení, děkujeme za dárky, za jídlo, za všechno. Jste moc hodný člověk.“ Další říká: „Chtěl bych poděkovat nadaci AAA za dárky, které nám dáváte. Jsme s nimi čím dál více spokojeni. Děkujeme za všechno.“

Video končí srdečným „Děkujeme Nadaci AAA Global Care z celého srdce.“

Toto video slouží jako důkaz pozitivního dopadu, který má Nadace AAA Global Care na životy ostatních. Vděčnost vyjádřená jednotlivci ve videu je hřejivá a vypovídá o odhodlání nadace pomáhat potřebným.

On the same visit, one of the people had a dog who had just given birth to 8 puppies. The puppies were 25 days old. They were looking for people to take care of them.

Během stejné návštěvy jsme u jednoho z lidí potkali psa, který nedávno porodil osm štěňátek. Štěňátka byla 25 dní stará a hledala nové domovy.

23rd April – Lego Gifts to Karel Herfort Special School in Prague

On a bright May 23rd, the AAA Global Care Foundation brought smiles and excitement to the special needs students at Karel Herfort School in Prague. Thanks to the generosity of our donors and the cooperation of the Prague 7 City Council, we were able to deliver boxes filled with colorful Lego sets, specifically chosen to inspire creativity and learning in these unique students.

The children were overjoyed as they opened the packages and discovered endless possibilities for building and imaginative play. Lego’s adaptability and open-ended nature make it an ideal tool for engaging students with different learning styles and abilities, and the scene at Karel Herfort School was a testament to its power.

We are deeply grateful for the opportunity to make a positive impact in the lives of these special needs children. The joy on their faces as they explored their new Lego worlds was a heartwarming sight, and we thank everyone who made this special day possible.

Jasného 23. května přinesla Nadace AAA Global Care úsměvy a nadšení žákům se speciálními potřebami ve škole Karla Herforta v Praze. Díky štědrosti našich dárců a spolupráci radnice Prahy 7 jsme mohli dětem předat krabice plné barevných Lego sad, speciálně vybraných pro inspiraci kreativity a učení u těchto jedinečných žáků.

Děti byly nadšené, když otevřely balíčky a objevily nekonečné možnosti pro stavění a imaginativní hraní. Přizpůsobivost Lega a jeho otevřená povaha z něj činí ideální nástroj pro zapojení studentů s různými styly a schopnostmi učení, což scéna ve škole Karla Herforta jen potvrdila.

Jsme nesmírně vděční za příležitost pozitivně ovlivnit životy těchto dětí se speciálními potřebami. Radost na jejich tvářích, když prozkoumávaly své nové Lego světy, byla srdcervoucím pohledem a děkujeme všem, kteří tento zvláštní den umožnili.

AAA Global Care Distributes Food & Supplies at Prague 7 Salvation Army Hostel

19th April – Distributing Groceries at Salvation Army in Prague 7

On April 19th, Pastor Yomi of AAA Global Care Foundation visited the Salvation Army hostel in Prague 7 to distribute groceries and sanitary supplies during their lunch service for local homeless individuals. This timing ensured maximum impact, reaching the greatest number of people in need and providing them with essential support. The visit was warmly received, fostering a positive atmosphere and leaving a lasting impression on the community. See the video below.

Dne 19. dubna navštívil pastor Yomi z Nadace AAA Global Care ubytovnu Armády spásy v Praze 7 během jejich obědového servisu pro místní lidi bez domova, aby rozdal potraviny a hygienické potřeby. Toto načasování zajistilo maximální dopad, oslovilo největší počet potřebných lidí a poskytlo jim základní podporu. Návštěva byla vřele přijata, podporovala pozitivní atmosféru a zanechala trvalý dojem na komunitu.tunesharemore_vert. Podívejte se na video níže.

The regular help AAA Global Care Foundation provides around Prague starts with loading the car with supplies from the food bank near Prague. Once the car is loaded, Pastor Yomi delivers the goods. The pictures show one of our volunteers helping with the heavy lifting.

19th April – Loading the Car for Distribution

The regular help AAA Global Care Foundation provides around Prague starts with loading the car with supplies from the food bank near Prague. Once the car is loaded, Pastor Yomi delivers the goods. The pictures show one of our volunteers helping with the heavy lifting. The first stop was at Prague 7 city hall to drop off part of the groceries.

Pravidelná pomoc, kterou Nadace AAA Global Care poskytuje v okolí Prahy, začíná naložením auta zásobami z potravinové banky poblíž Prahy. Jakmile je auto naloženo, pastor Yomi doručí zboží. Na obrázcích jeden z našich dobrovolníků pomáhá s těžkým zvedáním. První zastávka byla na radnici Prahy 7, kde jsme vyložili část potravin.

The regular help AAA Global Care Foundation provides around Prague starts with loading the car with supplies from the food bank near Prague. Once the car is loaded, Pastor Yomi delivers the goods. The pictures show one of our volunteers helping with the heavy lifting.
On April 15th, 2024, the AAA Global Care Foundation made a brief stop at a place in Prague where underserved people congregate. Pastor Yomi handed out some snacks and shared a few words. The snacks were gratefully received and brightened everyone's day, particularly as it was cold and windy. The video below shows Pastor Yomi distributing items from the back of his car. Dne 15. dubna 2024 udělala Nadace AAA Global Care krátkou zastávku na jednom z míst v Praze, kde se scházejí lidé v nesnázích. Pastor Yomi rozdal několik občerstvení a řekl pár slov. Občerstvení bylo vděčně přijato a rozjasnilo den všem, obzvlášť proto, že bylo zima a foukal vítr. Video níže ukazuje, jak Pastor Yomi rozdává předměty z kufru svého auta.

Quick Stop To Hand Out Snacks in Prague – April 15th

On April 15th, 2024, the AAA Global Care Foundation made a brief stop at a place in Prague where underserved people congregate. Pastor Yomi handed out some snacks and shared a few words. The snacks were gratefully received and brightened everyone’s day, particularly as it was cold and windy. The video below shows Pastor Yomi distributing items from the back of his car.

Dne 15. dubna 2024 udělala Nadace AAA Global Care krátkou zastávku na jednom z míst v Praze, kde se scházejí lidé v nesnázích. Pastor Yomi rozdal několik občerstvení a řekl pár slov. Občerstvení bylo vděčně přijato a rozjasnilo den všem, obzvlášť proto, že bylo zima a foukal vítr. Video níže ukazuje, jak Pastor Yomi rozdává předměty z kufru svého auta.

Rice for Nigeria

Delay in the Rice for Nigeria Project and a Request for Support

We have an important update regarding our Rice for Nigeria project. Originally, we planned to complete additional distributions in March, finalizing this phase of the project. Unfortunately, due to a lack of funds, we have not been able to proceed as scheduled. We are now aiming to complete this vital work in May.

Our goal is to purchase fifty 50-kilo bags of rice, totaling 2500 kilos. Each bag costs about 90,000 Naira (approximately $120 USD), which means we need about $6,000 USD to meet our target. Recent economic changes have significantly impacted our mission: the cost of rice in Nigeria has roughly doubled in the last year due to inflation and a ban on rice importation. This not only makes our mission more expensive but also more crucial, as many more families, especially in rural and slum areas, are in a worse situation now than they were just a year ago.

The rice will be repackaged into smaller 3 to 5 kg bags, along with spices, for distribution to those in need. If you’ve been considering supporting this cause, now is the perfect time to donate. Our volunteers are ready and passionate about continuing their work, eager to help distribute these essential supplies. However, we urgently need additional funds to purchase the rice and spices. Your support can directly enable us to move forward with our distributions. Please consider making a donation today to help us continue this essential project. See our past videos and events for more insights into our work.

Máme důležitou aktualizaci týkající se našeho projektu Rýže pro Nigérii. Původně jsme plánovali dokončit další distribuce v březnu a tím ukončit tuto fázi projektu. Bohužel kvůli nedostatku financí se nám nepodařilo pokračovat podle plánu. Nyní cílíme na dokončení této životně důležité práce v květnu.

Naším cílem je zakoupit padesát 50kilogramových pytlů rýže, což celkem činí 2500 kilogramů. Cena každého pytle je přibližně 90 000 naira (asi 120 USD), takže potřebujeme asi 6 000 USD, abychom dosáhli našeho cíle. Nedávné ekonomické změny výrazně ovlivnily naši misi: cena rýže v Nigérii se za poslední rok zhruba zdvojnásobila kvůli inflaci a zákazu dovozu rýže. To nejen že zdražuje naši misi, ale také ji činí důležitější, protože mnoho rodin, zejména v venkovských a chudinských oblastech, je nyní v horší situaci než před rokem.

Rýže bude přebalena do menších 3 až 5kilogramových pytlů společně s kořením pro distribuci těm, kteří ji potřebují. Pokud jste uvažovali o podpoře této příčiny, nyní je ten pravý čas přispět. Naši dobrovolníci jsou připraveni a vášnivě chtějí pokračovat ve své práci, jsou nadšení pomoci distribuovat tyto zásadní zásoby. Avšak naléhavě potřebujeme další finanční prostředky na nákup rýže a koření. Vaše podpora může přímo umožnit pokračování našich distribucí. Prosím, zvažte dnes darování a pomozte nám pokračovat v tomto životně důležitém projektu. Pro další

AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, held a special event at Albert supermarket in Prague. Pastor Yomi and his team engaged local shoppers by handing out flyers, encouraging them to buy extra items like rice, long-life milk, and other essentials to donate. This initiative was met with great enthusiasm as numerous shoppers specifically visited to contribute, with some generously filling entire shopping carts to donate.

Community Support Day at Albert Hypermarket with AAA Global Care Foundation – 13th April 2024

On April 13th, the AAA Global Care Foundation, in partnership with the Prague Foodbank, hosted a significant event at the Albert Hypermarket in Harfa Gallery, located in Prague 9. Pastor Yomi and his team, dressed in AAA Global Care Foundation t-shirts and green aprons marked „Grocery Collection“, engaged shoppers by distributing flyers. They encouraged the addition of items such as rice, long-life milk, sanitary supplies, and more, to their purchases for donation. This was just a part of the broader range of essential items needed. The community’s response was overwhelmingly positive, with many filling carts with these vital goods.

From 8 AM to 6 PM, the team managed to collect approximately 1000 kg of food and essential supplies. These included not only the items listed but also other staples such as pasta, sugar, and baby supplies, all of which will be organized and distributed to needy families across Prague in the upcoming months.

This event is one of our four annual initiatives designed to garner community support and accumulate essential supplies for the less fortunate. The detailed flyers ensured that donations were well-directed and critically needed. Join us at our next event to help make a significant impact in our community!

Dne 13. dubna pořádala Nadace AAA Global Care ve spolupráci s Pražskou potravinovou bankou akci v Albert Hypermarket v obchodním centru Harfa v Praze 9. Pastor Yomi a jeho tým, oblečení do triček Nadace AAA Global Care a zelených zástěr s nápisem „Sbírka Potravin“, oslovili nákupčí, kteří byli vyzváni, aby k jejich nákupům přidali položky jako rýže, trvanlivé mléko, hygienické potřeby a další, které tvořily jen část širšího spektra nezbytných potřeb. Odezva komunity byla ohromující, s mnoha nákupčími, kteří naplnili vozíky těmito klíčovými zbožími.

Akce trvala od 8:00 do 18:00, během které tým shromáždil přibližně 1000 kg jídla a základních potřeb, včetně dalších základních potravin jako těstoviny, cukr a potřeby pro děti. Tyto položky budou organizovány a distribuovány rodinám v nouzi po celé Praze v následujících měsících.

Tato iniciativa je jednou ze čtyř ročních akcí, které jsou zaměřeny na mobilizaci komunitní podpory a shromáždění nezbytných zásob pro méně šťastné. Podrobné letáky zajistily, že dary byly vhodně směrované a kriticky potřebné. Připojte se k nám na příští akci a pomozte udělat významný rozdíl ve vaší komunitě!

AAA Global Care Foundation, supported by Pastor Yomi, delivered freshly made meals and groceries to those living without homes.

Distributing Fresh Meals on the 9th and 10th April

On the weekend of April 9th and 10th, 2024, AAA Global Care Foundation, supported by Pastor Yomi, delivered freshly made meals and groceries to those living without homes. This video provides a glimpse into the distribution process and illustrates how these acts of giving can profoundly affect lives. Watch the video below to see the team in action and learn how you can help support these vital efforts. #PastorYomi #HomelessSupport #AAAGlobalCare #PragueCharity

Během víkendu 9. a 10. dubna 2024 nadace AAA Global Care, s podporou Pastora Yomiho, rozdělila čerstvě připravená jídla a potraviny lidem žijícím bez domova. Toto video nabízí náhled na proces distribuce a ukazuje, jak tyto akty štědrosti mohou hluboce ovlivnit životy. Podívejte se na video níže, abyste viděli tým v akci a dozvěděli se, jak můžete podpořit tyto důležité snažení. #PastorYomi #PodporaBezdomovců #AAAGlobalCare #CharitaVPraze

AAA Global Care Foundation at Prague’s Riverside Homeless Camp

On April 5, 2024, the AAA Global Care Foundation visited the homeless camp along the Vltava river in Prague, bringing essential supplies to those in need. The team distributed cooking utensils, such as pots and pans, as well as groceries including rice and cooking oil.

This area by the river is a semi-permanent home for many who live in shared tents for shelter. The residents manage their day-to-day lives by cooking outdoors and doing their laundry in the open, maintaining a sense of community and resilience despite the hardships. The foundation’s visit helped to support their basic needs and draw attention to their situation.

Dne 5. dubna 2024 navštívila Nadace AAA Global Care tábor bezdomovců u řeky Vltavy v Praze a přivezla zásadní zásoby pro ty, kteří je potřebují. Tým rozdělil kuchyňské náčiní jako hrnce a pánve, společně s potravinami jako rýže a kuchyňský olej.

Tato oblast u řeky je polostálým domovem pro mnohé, kteří žijí ve sdílených stanech jako útočiště. Obyvatelé se starají o své každodenní potřeby vařením na otevřeném ohni a praním prádla venku, udržují si tak pocit společenství a odolnost přes všechny nesnáze. Návštěva nadace pomohla podpořit jejich základní potřeby a přitáhla pozornost k jejich situaci.