16th May – AAA Global Care Foundation makes Mobile Phone Donations

Prague, Czech Republic – AAA Global Care Foundation recently made two significant mobile phone donations to support local organizations helping those in need. On May 16th, phones were donated to https://mistnimistnim.cz MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals), a non-profit organization focused on directly helping people in the community. This partnership ensured the phones reached those who would benefit most.

The foundation continued its support by donating another collection of mobile phones to the Salvation Army in Prague 7 on May 20th. These phones will be distributed to individuals facing challenging circumstances, enabling them to stay connected and access essential resources.

Both donations demonstrate AAA Global Care Foundation’s commitment to empowering communities through access to communication tools. The organization believes that mobile phones can play a crucial role in improving the lives of vulnerable individuals, helping them connect with loved ones, access vital information and services, and pursue opportunities.

By partnering with local organizations like MÍSTNÍ MÍSTNÍM (Locals for Locals) and the Salvation Army, AAA Global Care Foundation ensures that its donations have a direct and meaningful impact on the lives of those who need it most.

Praha, Česká republika – AAA Global Care Foundation nedávno uskutečnila dva významné dary mobilních telefonů na podporu místních organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Dne 16. května byly telefony darovány organizaci MÍSTNÍM MÍSTNÍM, neziskové organizaci zaměřené na přímou pomoc lidem v komunitě. Toto partnerství zajistilo, že se telefony dostaly k těm, kteří je nejvíce potřebují.

Nadace pokračovala ve své podpoře darováním další sady mobilních telefonů Armádě spásy v Praze 7 dne 20. května. Tyto telefony budou distribuovány jednotlivcům nacházejícím se v obtížných životních situacích, což jim umožní zůstat ve spojení a mít přístup k základním zdrojům.

Obě darování ukazují odhodlání AAA Global Care Foundation posilovat komunity prostřednictvím přístupu ke komunikačním nástrojům. Organizace věří, že mobilní telefony mohou hrát zásadní roli ve zlepšování životů zranitelných osob, pomáhat jim spojit se s blízkými, získat přístup k důležitým informacím a službám a hledat příležitosti.

Spoluprací s místními organizacemi, jako jsou MÍSTNÍ MÍSTNÍM a Armáda spásy, zajišťuje AAA Global Care Foundation, že její dary mají přímý a smysluplný dopad na životy těch, kteří je nejvíce potřebují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *